بازدید استاندار مازندران از کارخانه واناهستی البرز

بازدید استاندار مازندران از کارخانه وانا هستی البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت وانا هستی البرز جناب آقای  دکتر سید محمود حسینی پوراستاندار مازندران، دکتر زارعی فرماندار ویژه آمل، حجت الاسل...

ادامه مطلب